Prima Pagina / Relaţii Externe / Studenţi străini / Studenţi din Republica Moldova

Studenţi din Republica Moldova

A. Bursieri ai Statului Român

Conform Metodologiei de şcolarizare a tinerilor de origine etnică română şi a cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, în învăţământul din România, începând cu anul şcolar/universitar 2013 - 2014, cetăţenii din Republica Moldova pot participa la admitere pe locuri special acordate, subvenţionate de M.E.N., dar numai la specializările acreditate; îşi păstrează statutul financiar obţinut la admitere pe toată durata studiilor, (dar plătesc anul repetat), cu condiţia ca numărul anilor de bursă să nu depăşească durata ciclului academic, iar locurile rămase libere nu pot fi redistribuite, rămânând neocupate. De asemenea aceşti cetăţeni pot studia în regim de taxă în lei, în cuantumul stabilit pentru cetăţenii proprii.

 

Asigurarea cunoaşterii limbii române: acei cetăţeni care nu au studiat în limba română, vor urma Anul Pregătitor pentru învăţarea limbii române (Lista facultati acreditate sa organizeze an pregatitor). Candidaţii la studii universitare care nu au studiat cel putin 4 ani limba română şi nu doresc să urmeze cursurile Anului Pregătitor vor susţine testul de limbă română. Înmatricularea studenţilor este condiţionată de promovarea testului de limbă română sau de prezentarea unui certificat de competenţă lingvistică pentru limba română

 

Pentru anul de învăţământ 2013 – 2014 se stabilesc următoarele categorii de bursieri:

  • fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă: cu finanţarea taxelor de şcolarizare şi bursă lunară (65 euro/lună pentru studenţi, 75 euro/lună pentru masteranzi şi 85 euro/lună pentru doctoranzi) şi cazare cu finaţare de la bugetul de stat, în limita subvenţiilor aprobate şi în limita locurilor disponibile;
  • fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă: cu finanţarea taxelor de şcolarizare şi cazare cu finanţare de la bugetul de stat din bugetul MEN.

 

Admiterea la studii universitare se realizează în următoarele condiţii:
1. Pentru studii universitare de LICENȚĂ:

  1. Absolvenţii de studii liceale din România, cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, se înscriu direct la Academie pe locurile cu bursă, respectiv pe locurile fără bursă repartizate de MEN, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, admiterea urmând a se realiza pe baza dosarelor depuse, conform metodologiei proprii de admitere
  2. Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat din Republica Moldova, obţinută în urma finalizării a 12 clase, se înscriu la sediile misiunilor diplomatice ale României din Republica Moldova, pe locurile cu bursă, respectiv pe locurile fără bursă, repartizate de MEN în acest scop, admiterea urmând a se realiza de către comisia MEN-MAE-DRP.

 

 2. Pentru studii universitare de MASTERAT:

  1. Absolvenţii cu diplomă de licenţă din România sau dintr-un alt stat membru UE, din state aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană, se înscriu direct la Academie, pe locurile cu bursă, respectiv pe locurile fără bursă alocate de MEN în acest scop;
  2. Absolvenţii cu diplomă de licenţă obţinută în Republica Moldova sau în state terţe UE se pot înscrie la studii universitare de masterat pe locuri cu taxă în lei, în cuantum stabilit pentru cetăţenii români.

 

3. Pentru studii universitare de DOCTORAT:

  1. Absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă din România sau dintr-un alt stat membru UE, din state aparţinând Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, ai studiilor universitare de lungă durată, absolvenţii cu diplomă de master ai ciclului de studii universitare de masterat, precum şi absolvenţii studiilor efectuate în străinătate şi recunoscute de către CNERD ca fiind cel puţin studii universitare de masterat se înscriu direct la instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate din România, care organizează concurs, pe locurile alocate de MEN  în acest scop
  2. Absolventii cu diplomă de licenţă obtinută în Republica Moldova sau în state terte UE se pot înscrie la studii universitare de doctorat pe locuri cu taxă în lei, în cuantum stabilit pentru cetăţenii români

 

Dosarul de inscriere

Înscrierea candidaţilor la concursul de ocupare a locurilor subvenţionate de la buget (cu bursă/fără bursă) se realizează prin preselecţia candidaţilor pentru studii universitare de licenţă, respectiv prin concurs pentru studii universitare de masterat şi doctorat, pe baza dosarului de înscriere, care trebuie să conţină documentele menţionate în ANEXA 2 Documentele dosarului de inscriere (R Moldova)

La înmatriculare candidaţii admişi vor depune documentele originale de studiu.

 

B. Nebursieri ai Statului Român

Tinerii de origine etnică română şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate pot candida pe locuri de studii cu taxă în lei, în cuantum egal cu cel pentru cetăţenii români, conform prevederilor legale în vigoare si potrivit principiului autonomiei universitare, în învăţământul de stat/particular acreditat, la specializările acreditate din România, în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români din ţară, conform metodologiei proprii de admitere a instituţiilor de învăţământ superior cuprinse în sistemul naţional de învăţământ

(1) Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să parcurgă următoarele etape:

            a) întocmirea dosarului de concurs, conform cerinţelor instituţiilor de învăţământ, respectiv conform documentelor menţionate în ANEXA 2 Documentele dosarului de inscriere (R Moldova)

            b) depunerea dosarului cu acte de studii la instituţia de învăţământ superior de stat/particular acreditată

(2)Ulterior examenului de admitere, instituţiile de învăţământ superior vor transmite la MECTS – DGRI, dosarele candidaţilor admisi la studii, în vederea recunoaşterii actelor de studii şi a emiterii avizului de înmatriculare.

(3) Recunoaşterea studiilor efectuate în ţările de domiciliu de către tinerii de origine etnică română si cetătenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi emiterea avizului de înmatriculare se vor realiza de către MECTS, conform reglementărilor legale în vigoare.

 

Linkuri utile:

ANEXA 1 Cerere de inscriere la concurs

ANEXA 2 Documentele dosarului de inscriere (R Moldova)

ANEXA 3 Bonificatia domeniului de licenta, pentru RM, 2012 2013.xlsx

Metodologie_etnici 2013-2014

ORDONANTA nr[1]. 22 din 29 august 2009 TAXE CPV

LEGISLAȚIE