Prima Pagina / Relaţii Externe / Regulament

Regulament

aprobat în şedinţa senatului din data 29 iulie 2016.

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A 

DEPARTAMENTULUI RELAŢII EXTERNE

 

 

Capitolul 1. Preambul

            Art.1.1. - Departamentul pentru Relaţii Externe (DRE) din Academia de Muzică „Gheorghe Dima” s-a înfiinţat la propunerea Consiliului de Administraţie, prin hotărârea Senatului AMGD din 7 aprilie 2016.

            Art. 1.2 - DRE îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei în vigoare, a Cartei AMGD şi a prezentului Regulament.

Capitolul 2. Misiune, obiective, conducere şi organizare

Art 2.1. - Misiunea DRE este de a susţine politica de internaţionalizare şi de a promova imaginea AMGD în spaţiul naţional şi internaţional. Cooperarea academică internaţională constituie o componentă esenţială în strategia de dezvoltare a DRE. În acest sens întreaga activitate se concentrează pe următoarele obiective:

-          Integrarea valorilor şcolii muzicale clujene în circuitul mondial educaţional, ştiinţific şi cultural

-          Participarea la elaborarea şi implementarea strategiilor şi politicilor de promovare AMGD

-          Dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu instituții de profil din afara țării prin programe precum Erasmus Plus, CEEPUS, Fulbright, DAAD ș.a.

-          Crearea unui cadru instituţional favorabil deschiderii internaţionale pentru studenţii şi personalul AMGD

Art. 2.2. - DRE coordonează următoarele sub-structuri:

a.       Biroul Erasmus Plus

b.      Biroul de Relaţii Internaţionale și Studenţi Străini

c.       Biroul de Comunicare Internă, Alumni și Consiliere în Carieră

d.      Biroul pentru Proiecte Artistice

e.       Biroul de Relaţii Publice

f.       Biroul de Marketing, Imagine și Industrii Creative

 Capitolul 3. Atribuţii specifice

Art. 3.1. – Biroul Erasmus Plus coordonează programe și mobilități finanțate de Comisia Europeană prin programul „Erasmus +”.

Art. 3.1.1. Organizarea Biroului este asigurată de coordonatorul Erasmus + și responsabilul financiar Erasmus+ aflați în subordinea Directorului pentru Relaţii Externe și comisiile de selecție desemnate la nivelul instituției, facultăților sau unităților auxiliare.

Art. 3.1.2. Biroul Erasmus Plus lansează apeluri semestriale pentru înscrierea studenților, cadrelor didactice și personalului administrativ în vederea obținerii de granturi pentru deplasările în străinătate (numite în continuare „mobilități”), dependent de finanțarea primită din partea Comisiei Europene prin intermediul Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și a Deciziei Rectorului privind alocarea anuală de mobilități per facultate/unităților auxiliare.

Art. 3.1.3. Granturile se alocă în baza selecției interne realizată de comisiile desemnate cf descrierii de la Art.3.1.5

Art. 3.1.4. Pentru îndeplinirea procedurilor de evaluare candidații vor trimite la adresa de mail erasmusplus@amgd.ro documentele corespunzătoare tipului de mobilitate pe care doresc să-l acceseze, după cum urmează:

a.      Tip SMS – Mobilități studenți pentru stagii de studiu:

-          Fisă de înscriere – SMS

-          Foaie matricolă eliberată de conducerea facultății (cu situația școlară actualizată)

-          Scrisoare de intenție semnată și datată

-          Scrisoare/-ri de recomandare semnată/-e și datată/-e

-          Portofoliu de prezentare (diplome, articole de presă, cronici, dosare de muzicologie, compoziții sau alte materiale relevante pentru candidat)

-          (opțional) – acord din partea instituției gazdă (scrisoare/mail de accept)

Criterii de eligibilitate și precizări:

-          Sunt considerați eligibili studenții integraliști, cu media generală de minimum 7.50, înmatriculați la studii universitare cu frecvență, care au desfășurat cel puțin un an de studiu în AMGD.

-          toate documentele pentru înscriere se vor scana într-un singur fişier alb-negru pdf. Care nu va depăși 25 MB/candidat; fișierul se va trimite la adresa erasmusplus@amgd.ro; fișierul va purta numele și prenumele candidatului (ex: Moldovan Ioan.pdf).

-          constituie un avantaj contactarea instituției partenere înaintea sesiunii de selecție și obținerea unui răspuns favorabil din partea profesorului de specialitate (instrument, canto, compoziţie, muzicologie, etc)

-          un student poate solicita o singură bursă de studiu de maximum 12 luni pe parcursul unui ciclu universitar și poate cumula maximum trei deplasări pe parcursul studiilor, după cum urmează:

1 mobilitate de studiu – în timpul studiilor de licență,

1 mobilitate de studiu – în timpul studiilor de masterat,

1 mobilitate de studiu – în timpul studiilor doctorale

(numărul de mobilități nu are caracter reportabil; mobilitățile trebuie să înceapă și să se încheie în același an universitar)

b.      Tip SMP – Mobilități studenți pentru stagii de practică:

-          Fișă de înscriere – SMP

-          Foaie matricolă eliberată de conducerea facultății (cu situația școlară actualizată)

-          Scrisoare de intenție semnată și datată

-          Curriculum Vitae

-          (opțional) – acord din partea instituției gazdă (scrisoare/mail de accept)

Criterii de eligibilitate și precizări:

-          Mobilitățile de practică se pot desfășura în orice instituție de profil cu personalitate juridică din afara țării (filarmonici, opere, centre culturale, societăți culturale, universități etc.)

-          sunt considerați eligibili studenții integraliști, cu media generală de minimum 7.50, înmatriculați la studii universitare cu frecvență.

-          toate documentele pentru înscriere se vor scana într-un singur fişier alb-negru pdf. Care nu va depăși 25 MB/candidat; fișierul se va trimite la adresa erasmusplus@amgd.ro; fișierul va purta numele și prenumele candidatului (ex: Moldovan Ioan.pdf).

-          un student poate solicita o singură bursă de practică de maximum 12 luni pe parcursul unui ciclu universitar și poate acumula maximum de trei deplasări pentru practică, după cum urmează:

1 mobilitate de practică – în timpul studiilor de licență,

1 mobilitate de practică – în timpul studiilor de masterat,

1 mobilitate de practică – în timpul studiilor doctorale

(numărul de mobilități nu are caracter reportabil; un student poate realiza consecutiv 1 mobilitate de studiu+1 mobilitate de practică cu condiția ca perioada petrecută în străinătate să nu fie mai mare de 12 luni/ciclu de studii)

 

c.       Tip STA – Mobilități cadre didactice pentru stagii de predare:

-          Fișă de înscriere – STA

-          Mobility Agreement for Teaching - Plan de predare

-          (opțional) - invitație din partea instituției gazdă

Criterii de eligibilitate și precizări:

-          Sunt considerate eligibile cadrele didactice titulare în AMGD

-          Au prioritate candidații cu cel mai mic număr de mobilități Erasmus/Erasmus+ realizate până în prezent

-          Constituie un avantaj prezentarea invitației din partea instituției gazdă

-          Documentele se trimit exclusiv electronic la adresa erasmusplus@amgd.ro

-          În limita fondurilor disponibile se pot finanța maximum două mobilități STA/an universitar.

 

d.      Tip STT – Mobilități cadre didactice și personal administrativ pentru stagii de formare:

-          Fișă de înscriere – STT

-          Mobility Agreement for Training - Plan de formare

-          (opțional) – invitație din partea instituției gazdă

 

Criterii de eligibilitate și precizări:

-          Sunt considerate eligibile cadrele didactice titulare și personalul administrativ angajat în AMGD cu contract pe perioadă nedeterminată.

-          Au prioritate candidații cu cel mai mic număr de mobilități Erasmus/Erasmus+ finanțate până în prezent

-          Constituie un avantaj prezentarea invitației din partea instituției gazdă

-          Documentele se trimit exclusiv electronic la erasmusplus@amgd.ro

-          În limita fondurilor disponibile se pot finanța maximum două mobilități STT/an universitar sau oricare dintre următoarele combinații: 1 STA + 1 STA, 1 STT + 1 STA, 1 STT + 1 STT

 

Art. 3.1.5. Înscriere, evaluare, contestații, comisii de selecție

            Înscrierile se fac pe toată perioada anului universitar ținându-se cont de următoarele date limită:

-        pentru mobilități care se vor desfășura în primul semestru al anului universitar următor

  •  etapa I - 28 februarie a.c.
  • etapa a II-a - 30 septembrie a.c.

-       pentru mobilități care se vor desfășura în al doilea semestru al anului universitar următor

  • etapa I - 30 iunie a.c. 
  • etapa a II-a - 31 ianuarie a.u.

            Evaluările se finalizează în maximum 30 zile de la termenele menţionate mai sus, cu drept de contestație de două zile lucrătoare de la momentul afișării rezultatelor.

Toate cererile vor fi evaluate, ierarhizate și finanțate în limita fondurilor disponibile la nivel instituțional.

            Rezultatele evaluărilor vor fi afișate pe site-ul instituției.

Candidații pot fi declarați:

-          „admiși” - situație în care se atribuie cert grantul solicitat

-          „rezerve” - situație în care se așteaptă suplimentări sau redistribuiri financiare în vederea finanțării mobilităților

-          „respinși” - situație în care nu se atribuie grantul solicitat

 

            Comisiile de selecții sunt numite de conducerea unităților academice după cum urmează:

-          Facultatea Teoretică – minimum doi membri

(decan și/sau directori de departament)

-          Facultatea de Interpretare – minimum doi membri

(decan și/sau directori de departament)

-          Facultatea Piatra Neamț – minimum doi membri

(decan și/sau directori de departament)

-          Școala doctorală – minimum un membru (director)

-          Departamente Suport (DSPP, DID) și Unități Auxiliare (secretariate, arhiva, biblioteca, editura, departamentul pentru relații externe, cercetare, secretariat artistic, studioul acustic, laborator de informatică) – minimum doi membri (prorectori)

-          Departamente administrative (contabilitate, achiziții, resurse umane, salarizare, juridic, microproducție tipografică, audit, administrații extensii, administrații cămine - minimum doi membri

(director administrativ, contabil șef)

-          Comisia de contestații este aceeași pentru toate tipurile de mobilități: rector, președintele senatului și cel puțin un prorector.

 

Note: în cazul în care un membru al comisiei de selecție dorește să participe la o sesiune în calitate de candidat acesta va fi înlocuit de un membru supleant, numit după caz de conducerea facultății/departamentului.

 

Art. 3.1.6. Reportări, amânări, anulări.

            Pentru motive întemeiate, o mobilitate poate fi amânată de la o sesiune la alta sau de la un an universitar la altul, prin transmiterea unei cereri semnate la adresa erasmusplus@amgd.ro

Prin amânarea unei mobilități candidatul își asumă posibilele schimbări legislative sau financiare.

Granturile reportate intră sub incidența regulilor și modificărilor apărute în anul în care se desfășoară mobilitatea.     

            Mobilitățile pot fi anulate prin transmiterea unei cereri la adresa de contact erasmusplus@amgd.ro.

 

Art. 3.1.7. Criterii de evaluare

Punctajele din grilele de evaluare sunt repartizate după cum urmează:

a.       TIP SMS (studiu)

-          Situația școlară: 0-20 pct.

-          Situația școlară la disciplina de specialitate: 0-40 pct.

-          Practică artistică: 0-20 pct.

-          Recomandări: 0-5 pct.

-          Motivația studentului: 0-10 pct.

-          Relația cu instituția gazdă: 0-5 pct.

b.      TIP SMP (practică)

-          Situația școlară la disciplina de specialitate: 0-40 pct.

-          Practică artistică: 0-20 pct.

-          Motivația studentului: 0-30 pct.

-          Relația cu instituția gazdă: 0-10 pct.

c.       TIP STA (predare)

-          Corespondența dintre obiectivele mobilității și strategia de dezvoltare a instituției/facultății/departamentului: 0-40 pct.

-          Planul de predare: 0-30 pct.

-          Număr de mobilități Erasmus/Erasmus+ anterioare: 0-30 pct.

d.      TIP STT (formare)

-          Corespondența dintre obiectivele mobilității și strategia de dezvoltare a instituției/facultății/departamentului: 0-40 pct.

-          Planul de formare: 0-30 pct.

-          Număr de mobilități Erasmus/Erasmus+ anterioare: 0-30 pct.

 

Art. 3.1.8. Dosare de mobilitate, raportări, recunoașteri academice, finanțări

Dosarele de mobilitate de completează în două etape: înaintea mobilității și la finalul mobilității:

a.       Mobilitate tip SMS (studiu)

– Înaintea mobilității: acord bilateral între instituții (AMGD și instituția gazdă), scrisoare de accept din partea instituției gazdă, „learning agreement” - ul aprobat/adnotat de instituția gazdă, evaluare lingvistică OLS și demarare cursului online, contract financiar: carte de identitate, poliță de asigurare medicală pentru călătorii în străinătate, cod iban in euro

-          la finalul mobilității: „learning agreement” - ul cu toate modificările survenite pe parcursul mobilității, certificat de confirmare a stagiului, „transcript of records”, proces verbal ECTS de recunoaștere a rezultatelor academice eliberat de centrul CRID-AMGD și semnat de secretarul facultății, evaluare finală OLS, raport final mobility-tool.

Notă: documentele electronice sunt acceptate

 

 

b.      Mobilitățile de tip SMP (practică)

– Înaintea mobilității: acord bilateral între instituții (AMGD și instituția gazdă), scrisoare de accept din partea instituției gazdă, „learning agreement for traineeships” - aprobat/adnotat de instituția gazdă, evaluare lingvistică OLS și demarare cursului online, contract financiar: carte de identitate, poliță de asigurare medicală complexă (de sănătate, civilă, de accident), cod iban in euro

-          la finalul mobilității: „learning agreement for traineeship” cu toate modificările survenite pe parcursul mobilității, certificat de confirmare a stagiului, proces verbal de recunoaștere a rezultatelor practicii eliberat de centrul CRID-AMGD și semnat de secretarul facultății, evaluare finală OLS, raport final mobility-tool.

Notă: documentele electronice sunt acceptate

 

c.       Mobilitate de tip STA (predare)

-          Înaintea mobilității: acord bilateral între instituții: AMGD și instituția gazdă, invitație din partea instituției gazdă, plan de predare agreat de instituția de origine și instituția gazdă, contract financiar: carte de identitate, poliță de asigurare medicală pentru călătorii în străinătate, cod iban in euro

-          La finalul mobilității: certificat de prezență eliberat de instituția gazdă (în care să fie precizată perioada și numărul de ore de predare), raport final mobility-tool

Notă: documentele electronice sunt acceptate

 

d.      Mobilitate de tip STT (formare)

-          Înaintea mobilității: acord bilateral între instituții: AMGD și instituția gazdă, invitație din partea instituției gazdă, plan de formare agreat de instituția de origine și instituția gazdă, contract financiar: carte de identitate, poliță de asigurare medicală pentru călătorii în străinătate, cod iban in euro

-          La finalul mobilității: certificat de prezență eliberat de instituția gazdă (în care să fie precizată perioada și numărul de ore de formare), raport final mobility-tool

Notă: documentele electronice sunt acceptate

 

Art. 3.1.8.1. Programul Erasmus Plus asigură recunoașterea completă a perioadelor de studii în străinătate prin sistemul de credite transferabile ECTS. Procedurile de echivalare sunt realizate de Prorectorul Responsabil cu Activitatea Didactică și Centrul CRID-AMGD; rezultatele obținute la instituția gazdă sunt transferate în foaia matricolă și suplimentul la diplomă.

 

Art. 3.1.8.2. Granturile Erasmus Plus sunt stabilite în sume forfetare la nivelul Comisiei Europene, în funcție de nivelul de trai din țările participante la program (www.erasmus-plus.ro). Alocarea fondurilor pentru participanți se realizează în două tranșe:

- Tranșa I - avans (cu maximum două săptămâni înaintea plecării)– constând în 80% din totalul sumei atribuite prin contractul financiar

- Tranșa a II-a - rest de plată – 20% - la întoarcerea în țară, după încheierea procedurilor de decont și raportare

 

Art. 3.2. Biroul de Relaţii Internaţionale și Studenţi Străini (BRISS)

 

În conformitate cu legislația în vigoare AMGD poate primi cetățeni străini la toate nivelurile de studii (licență, masterat și doctorat).

            BRISS are în gestiune bazele de date cu studenții străini înscriși în AMGD și profesorii invitați din afara țării, alții decât cei veniți prin programele de schimb Erasmus Plus, DAAD și Fulbright precum și coordonarea programului CEEPUS.

            BRISS intermediază solicitările studențior străini și îi consiliază în vederea obținerii avizelor pentru înscrierea în AMGD.

            Conducerea biroului este asigurată de un referent de specialitate aflat în subordonarea Directorului pentru Relații Externe.

 

Art. 3.3. Biroul de Comunicare Internă, Alumni și Consiliere în Carieră (BIAC)

 

Misiunea BIAC este de a informa, media, și consilia studenții și absolvenții AMGD. BIAC asigură legătura cu Asociația Studenților (ASAMGD) sau orice alt organism de reprezentarea a tinerilor studenți și absolvenți în zona cultural-educațională.

            Art. 3.3.1. Obiectivele BIAC sunt:

- Identificarea nevoilor de formare şi ameliorarea, prin analiză, a ofertei de cursuri opţionale şi facultative;

- Organizarea de activităţi de consiliere individuală şi de grup privind probleme educaţionale, afective, relaţionale.

- Asistarea studenţilor privind parcursul universitar obligatoriu şi opţional în funcţie de nevoile individuale de formare;

- Informarea studenților privind locurile de muncă vacante pe piața forței de muncă și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru ocuparea acestora

- Organizarea unor întâlniri periodice între posibilii angajatori și studenții/absolvenții AMGD

- Dezvoltarea platformei on-line pentru consiliere în carieră

- Gestionarea și dezvoltarea rețelei Alumni-AMGD

- Facilitarea și sprijinirea întâlnirii absolvenților în vederea organizării de manifestări artistice și/sau științifice alături de studenții și cadrele didactice din AMGD

- Monitorizarea gradului de angajabilitate a absolvenților în domeniul calificării

 

Art. 3.3.2. BIAC coordonează activitatea Centrului de Informare, Consiliere și Orientare a Carierei (CICOC) și activitatea Rețelei ALUMNI-AMGD

 

Art. 3.4. Biroul pentru Proiecte Artistice (BPA)

 

Misiunea BPA este de a susține proiectele artistice demarate în AMGD prin consiliere, atragere de fonduri și sprijinire în procesul de implementare, evaluare și raportare

Art. 3.4.1. Activităţile principale ale BPA sunt:

A. activităţi legate de finanţări nerambursabile

- Redactarea cererilor de finanţare nerambursabilă

- Monitorizarea implementării şi redactarea rapoartelor pentru proiectele cu finanţare nerambursabilă, în acord cu cerinţele specifice ale finanţatorului şi normele legale în vigoare

- Mediatizarea internă a oportunităţilor de finanţare nerambursabilă;

- Oferirea de consultanţă cadrelor didactice sau studenţilor care doresc să înainteze cereri de finanţare.

B. Gestionarea contractelor de parteneriat cu diverse entităţi cu care AMGD colaborează în vederea realizării de proiecte artistice

 

Art. 3.4.2. Gestiunea documentelor

BPA păstrează copii în format electronic ale tuturor cererilor de finanţare depuse şi ale tuturor rapoartelor. BPA păstrează copii în format fizic exclusiv pentru documentele care nu se află în gestiunea altor departamente (ex: scrisori de înaintare; notificări; rapoarte tehnice etc.). Contractele, documentele financiare, cele legate de achiziţii, salarizare, magazie sau alte proceduri interne vor fi păstrate în original la responsabilii din departamentele respective.

 

Art. 3.4.3. Programul anual al proiectelor artistice

BPA organizează anual o informare privitoare la oportunităţile de finanţare în vederea stabilirii strategiei proiectelor artistice pentru anul următor;

BPA colectează anual propuneri de proiecte artistice la nivelul comunităţii academice, data limită de transmitere a propunerilor, intervalul de desfăşurare a proiectelor, criteriile de selecţie şi formularul-tip fiind comunicate cu cel puţin 20 zile lucrătoare înainte de termenul limită;

Propunerile de proiecte şi oportunităţile de finanţare sunt discutate, prioritizate şi propuse spre implementare de către Consiliul Artistic al AMGD;

La recomandarea Consiliului Artistic al AMGD, proiectele propuse pot beneficia de cofinanţare din venituri proprii, cu aprobarea Rectorului;

La recomandarea Consiliului Artistic al AMGD, cu aprobarea Rectorului, pot fi înaintate cereri de finanţare nerambursabilă în afara programului anual stabilit;

În funcţie de necesităţile de finanţare şi de limitările impuse de finanţatori, proiectele pot fi depuse în numele AMGD, în numele Asociaţiei „Gheorghe Dima” sau în numele altor asociaţii şi fundaţii cu care AMGD încheie parteneriate în acest sens.

 

Ar. t 3.4.4. Implementarea proiectelor artistice

Cererile de finanţare redactate sunt prezentate de către BPA pentru aprobare conducerii instituţiei, responsabilului financiar/contabilului-şef şi managerului de proiect cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de termenul limită pentru depunerea acestora;

În cursul redactării bugetului, BPA informează responsabilul financiar despre cerinţele specifice (altele decât cele legale minimale) ale managementului financiar şi ale contabilităţii proiectului;

Odată cu semnarea contractului de finanţare, BPA informează echipa de implementare asupra cerinţelor birocratice (livrabile) de promovare şi vizibilitate specifice finanţării respective;

Echipa de implementare va anunţa orice modificare în ce priveşte activităţile, cheltuielile sau persoanele implicate în proiectele artistice cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte ca acestea să aibă loc, cu excepţia cazurilor de forţă majoră.

 

Art. 3.5. Biroul de Relaţii Publice (BRP)

 

Biroul de Relații Publice își desfășoară activitatea pe baza unei strategii de comunicare aprobată de Consiliul de Administrație AMGD

Actele normative care stau la baza derulării activităţii BRP sunt:

-          Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public și normele metodologice de aplicare;

-          Carta AMGD

Art. 3.5.1. Reprezentare instituțională și relația cu presa

Biroul de Relaţii Publice asigură relaţia cu reprezentanţii mass-media prin:

-          furnizarea de informaţii de interes mediatic;

-          invitarea reprezentanţilor mass-media la evenimente importante din viaţa academică

-          organizarea conferinţelor de presă susţinute de reprezentanţii abilitaţi şi desemnaţi expres în acest scop de conducerea AMGD;

-          redactarea și difuzarea comunicatelor şi a informaţiilor de presă

 

Art. 3.5.2. Accesul reprezentanților mass-media este asigurat în spaţiile AMGD exclusiv pentru informaţiile de interes public în cadrul:

- Conferințelor de presă organizate de AMGD;

- Acțiunilor publice organizate de AMGD, în spaţiile care au legătură cu evenimentul.

Pentru alte activităţi, accesul reprezentanţilor mass-media se face la cerere numai cu acordul scris al conducerii AMGD. A

 

Art. 3.5.3. Accesul reprezentanţilor mass-media în spaţiile AMGD în alte condiţii decât cele precizate la pct-ul 3.5.2 este strict interzis. Persoanele vinovate de încălcarea acestei prevederi răspund după caz civil sau penal.

 

 

Art.3.5.2. BRP este coordonat de „purtătorul de cuvânt AMGD” care are următoarele atribuții:

-          prezintă, în numele conducerii AMGD, poziţia oficială faţă de diferitele cazuri, situaţii în care instituţia este vizată;

-          transmite operativ, prin apariţii publice, informaţii reale şi credibile în cazul producerii unor evenimente deosebite.

-          gestionează relaţiile cu mass-media, monitorizează modul de prezentare a activităţii AMGD de către presa scrisă şi audio-vizuală

-          prezintă în presă informaţiile referitoare la cele mai importante evenimente din AMGD

-          redactează, cu aprobarea Rectorului, texte de răspuns la materialele apărute în presă, care vizează personalul şi activitatea AMGD

-          realizează, din punct de vedere al conţinutului, acţiuni de mediatizare prin intermediul reţelelor de internet;

-           planifică și administrează campaniile media pentru stabilirea unor mesaje pe termen lung 

 

Art. 3.6. Biroul de Marketing, Imagine, Industrii Creative (numit în continuare „Biroul de Imagine AMGD”)

 

            Misiunea Biroului de Imagine AMGD este de a realiza o comunicare eficientă în interiorul și exteriorul instituției în vederea îmbunătățirii imaginii AMGD, ca instrument important de stimulare a performanței la toate nivelurile de activitate.

            Obiectivul principal al Biroului de Imagine AMGD este de a promova imaginea instituțională la nivel unitar, coerent, obiectiv, convingător, în concordanță cu solicitările potențialilor colaboratori din țară și străinătate.

Art. 3.6.1. Biroul de Imagine AMGD este structurat pe trei direcții:

- Marketing și Imagine vizuală

- Administrare Site

- Industrii creative, pachete protocolare și organizări de evenimente artistice

Art. 3.6.2. Administrarea zonei de informații generale despre universitate, precum și coordonarea și centralizarea informațiilor de pe site-urile facultăților și departamentelor este asigurată de Biroul de Imagine AMGD prin intermediul referentului de specialitate.

Art. 3.6.3. Biroului de Imagine AMGD organizează periodic sondarea pieței de interes pe componentele educație, cercetării și serviciilor, în colaborare cu departamentele specializate ale instituției.

Art. 3.6.4. Biroului de Imagine construiește anual o strategie de promovare pentru AMGD care va fi transmisă Consiliului de Administrație spre aprobare, până cel mai târziu la data de 31 octombrie. Strategia va cuprinde structura campaniilor de promovare pentru ofertele de studiu și sesiunile de admitere, concepută de comun acord cu facultățile AMGD, precum și programul participărilor la târgurile universitare.

 

Capitolul 4. Relații Ierarhice și de colaborare internă

 

Art. 4.1. DRE este subordonat direct Rectorului.

Art. 4.2. Conducerea DRE este asigurată de Directorul pentru Relaţii Externe.

Art. 4.3. Pentru buna desfășurare a activităților DRE colaborează cu: secretariatele facultăților, secretariatul artistic, departamentul contabilitate, departamentul achiziții, studioul audio-video, biblioteca, editura MediaMusica, atelierul de microproducţie tipografică

 

Capitolul 5 – Dispoziţii finale şi tranzitorii

Regulamentul DRE poate suferi modificări și poate fi actualizat cu aprobarea Senatului AMGD ori de câte ori este nevoie, în conformitate cu evoluţia legislaţiei româneşti sau internaţionale.