Prima Pagina / Relaţii Externe / Politici Strategice 2016-2020

Politici Strategice 2016-2020

ERASMUS POLICY STATEMENT

Strategia A.M.G.D. este concepută cu scopul de a asigura funcţionarea optimă a celor trei domenii semnificative de activitate şi anume: învăţământul, cercetarea ştiinţifică/ creaţia artistică, şi  implicarea instituţiei în activitatea socială, economică şi culturală din regiune.

1.2. Strategia de Dezvoltare Instituţională constituie referinţa majoră în elaborarea şi fundamentarea deciziilor în cadrul A.M.G.D. după cum urmează:

      a.  formulează obiectivele şi programele pentru atingerea acestora;

      b.  defineşte mediul în care instituția funcţionează;

      c.  defineşte serviciile pe care le aduce comunităţii.

1.3. Obiectivele planului strategic reprezintă voinţa comunităţii academice în competiţia pe plan naţional şi internaţional de creare a unui sistem de valori în cadrul instituţiei.

 

2.1. A.M.G.D.  este o entitate publică de învăţământ superior şi de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică. În acest context, cercetarea ştiinţifică/creaţia artistică constituie o componentă de bază a activităţii cadrelor didactice şi studenţilor.

2.2. A.M.G.D.  îşi asumă, conform cu misiunea şi obiectivele adoptate în Carta A.M.G.D., misiunea de for de învăţământ, de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică prin:

    a. promovarea învăţământului şi a cercetării ştiinţifice/creaţiei artistice autohtone;

    b. situarea vieţii academice şi, indirect, a altor domenii de cunoaştere, în context internaţional;

    c. contribuţia la dezvoltarea locală, regională şi naţională din punct de vedere social şi cultural,  printr-o implicare puternică în viaţa comunitară.

2.3. Misiune didactică: ca obiectiv principal, A.M.G.D.  urmăreşte să ofere studenţilor săi calificare superioară în domeniul creaţiei şi interpretării muzicale, al pedagogiei muzicale, muzicologiei şi al artelor scenice. Actul de predare urmăreşte în acelaşi timp latura formativă şi informativă a învăţării, prin proiectarea unui învăţământ centrat pe student şi pe rezultatele învăţării (corespunzătoare calificărilor), pentru a forma competenţele cerute pe piaţa muncii.

2.4. Misiunea cercetării/creaţiei artistice: Politicile de dezvoltare ale A.M.G.D.  sunt centrate, în mod prioritar, pe dezvoltarea unor structuri de cercetare/creaţie artistică flexibile, care să asigure calitatea pregătirii profesionale - formarea şi perfecţionarea competenţelor de specialitate - din perspectivă interdisciplinară şi transdisciplinară.

 

3.1.Conform strategiilor adoptate de Procesul Bologna, A.M.G.D.  şi-a asumat în Carta sa adoptarea schemei de structuri a programelor de studii pe trei cicluri:

a.       Studiile universitare de licenţă ce au o durată de 3/4 ani, dobândirea licenţei fiind condiţionată   de obţinerea a 180 / 240 credite din cursuri obligatorii şi opţionale. Studiile universitare de licenţă sunt bazate pe un sistem comparabil şi compatibil de calificări universale descrise clar prin direcţia de studiu, conţinutul şi nivelul de cunoştinţe, competenţe şi profil, perspective de încadrare.

b.      Studiile universitare de masterat au o durată de 2 ani, accesul la examenul de susţinere a dizertaţiei pentru dobândirea titlului de master fiind condiţionat de obţinerea a 120 credite din cursuri obligatorii şi opţionale. A.M.G.D.  îşi propune menţinerea acreditării tuturor specializărilor de master existente şi diversificarea ofertei educaţionale prin autorizarea unui program de masterat interdisciplinar în limba engleză.

c.       Studiile universitare de doctorat au o durată de 3 ani, cu posibilitatea prelungirii stagiului. A.M.G.D.  îşi propune creşterea numărului cadrelor didactice conducătoare de doctorat, creşterea numărului de studenţi doctoranzi şi îmbunătățirea activităţilor desfăşurate în cadrul Şcolii Doctorale.

3.2.  Se va urmări dezvoltarea programelor de studii existente in A.M.G.D. prin:

a.       Atragerea unui număr cât mai ridicat de studenţi;

b.      Dezvoltarea unor domenii de licenţă, master şi doctorat cu predare în limbi de  circulaţie  internaţională pentru atragerea de studenţi străini;

c.       Creşterea numărului de cadre didactice prin atragerea absolvenţilor proprii ce au avut rezultate de excelenţă în timpul studiilor universitare şi a unor buni specialişti formaţi în instituţii de cultură.

3.3. Dezvoltarea învăţământului la distanţă prin lărgirea ofertei didactice – autorizarea unui program de licență în limba engleză -,  diversificarea modalităţilor de organizare a cursurilor şi dezvoltarea platformei e-learning;

3.4. Centrul de excelenţă, Centrul Artinter  precum şi structurile de cercetare vor dezvolta programe care să contribuie la realizarea temelor de cercetare şi creaţie artistică ale A.M.G.D.ş i la formarea unei rezerve de cadre didactice pentru învăţământul superior şi cercetare;

3.5. Centrul de Cercetare şi Formare Profesională are rolul de a furniza educaţie permanentă, asigurând suport ştiinţific, programe de educație a adulților şi oportunităţi pentru specializări post-universitare. A.M.G.D.  îşi propune o mai mare flexibilitate în oferta de studii postuniversitare acreditate de Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Stiințifice (M.E.N.C.S.) cât şi a celor de Formare profesională a adulţilor acreditate de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (C.N.F.P.A.).

3.6. Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic va asigura pregătirea psihopedagogică şi metodică a studenţilor,  masteranzilor, la nivel postuniversitar se preconizează organizarea unui program pentru conferirea Certificatului de competență didactică.

3.7.  Se va ţine seama de  standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare emise de Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) precum şi de standardele de performanţe elaborate  de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Românesc (A.R.A.C.I.S.) şi Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (C.N.C.S.) pentru evaluarea specializărilor universitare şi a programelor de studii în vederea unei participări competitive la procesul de ierarhizare a universităţilor. În acest scop:

a.       va creşte exigenţa în promovarea personalului didactic pe bază de criterii de calitate explicit formulate pentru diferitele specializări profesionale şi funcţii didactice de C.N.A.T.D.C.U.;

b.      se va realiza participarea şi cooperarea în consorţii universitare naţionale şi cu parteneri externi, la evaluări şi optimizări de conţinut ale programelor de învăţământ şi pentru o valorificare benefică a resurselor umane şi materiale în plan didactic şi ştiinţific;

c.       activităţile academice din A.M.G.D. se vor alinia la standardele şi practicile  academice din ţările Uniunii Europene.

3.8. Se va urmări în continuare creșterea numărului de studenți la toate ciclurile de studii existente, prin lărgirea bazei de selecție și a ofertei educaționale, angrenarea studenților doctoranzi în procesul educativ;

3.9. Se va urmări redactarea și publicarea de cursuri universitare create și concepute de titularii Academiei de Muzică. Introducerea unui program de studiu în limba engleză, începând cu anul 2016-2017, va facilita realizarea acestui obiectiv.

a.          regândirea planurilor de învățământ și reforma curriculară în noul context al învățământului european; vor fi menținute și introduse acele discipline care sunt cerute în sistemul de învățământ european;

b.      sprijinirea dezvoltării profesionale a cadrelor didactice titulare prin programe oferite în parteneriate cu alte universități europene. Mobilitățile Erasmus Plus, Full Bright;

c.        elaborarea unei metodologii performante și precise de evaluare calitativă a procesului de învățământ și al creației artistice; rafinarea standardelor minime acceptate de instituțiile de profil.

3.10 introducerea activităților didactice axate pe colaborarea între departamente și specializări (interactivități disciplinare)

 

4.1.  Stabilirea direcțiilor de cercetare/creație artistică în relație cu specificul specializărilor;

 4.1.1.Având în vedere domeniile prioritare de cercetare/creație artistică prevăzute în Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare și ținând cont de domeniile de cercetare în care Academia de Muzică Gheorghe Dima  a înregistrat performanțe notabile, se propun pentru perioada 2016-2020  următoarele domenii prioritare în activitatea de cercetare din  instituție, cu tematica aferentă:

 

Direcţia de cercetare

Teme de cercetare

Compoziţie

- Estetica dialogului interartistic

- Arhetipuri ale discursului muzical

- Discursuri muzicale alternative

- Scriitură muzicală contemporană

- Analize muzicale

- Literatura muzicală a secolului XX

- Sisteme muzicale interactive

Dirijat

- Repere interpretative în arta dirijatului coral

- Repere interpretative în arta dirijatului orchestral

- Literatura muzicală a secolului XX

- Discursuri muzicale alternative

- Scriitură muzicală contemporană

- Analize muzicale

- Promovarea creației compozitorilor clujeni

Muzicologie

- Retorica muzicală în baroc şi clasicism

- Estetica dialogului interartistic

- Arhetipuri ale discursului muzical

- Discursuri muzicale alternative

- Scriitură muzicală contemporană

- Analize muzicale

- Istoria şi paleografia muzicii bizantine

- Istoria şi paleografia muzicii gregoriene

- Literatura muzicală a secolului XX

- Investigare şi recuperare a limbajelor muzicale tradiţionale

- Psihologia artei şi managementul stresului

-Managementul instituțiilor culturale

-Managementul educațional

-Management în stil antreprenorial

-Marketing în cultură

Pedagogie muzicală

- Didactică muzicală

- Proiectare curriculară

- Aplicaţii instrumentale didactice

- Repertoriu vocal-didactic

- Evaluarea în educație

- Management educaţional

Tehnologii informatice şi de comunicare în domeniul muzical

Educația muzicală mediată de IT

Creația muzicală a secolului XX ce utilizează TIC

Sisteme muzicale multimedia

Resurse educaționale on-line

Media și noile tehnologii

Creaţie şi creativitate muzicală mediate de I.T.,

Tehnologii ale muzicii electronice.Sisteme muzicale interactive

Folclor

- Culegeri și transcrieri folclorice

- Investigare şi recuperare a limbajelor muzicale tradiţionale

- Analize muzicale

- Producții artistice ce valorifică  cercetări în teren

Artele spectacolului muzical

- Spectacologie postmodernă – Opera contemporană

- Analiza procesului scenic – Opera barocă

- Dans baroc–cercetare interdisciplinară (studiu de manuscris şi aplicaţie practică)

- Dans modern – expresia primară

- Dans contemporan – concept, corporalitate

Interpretare

Instrumentală

- Practica interpretării muzicii instrumentale baroce la intrumentele cu claviatură

- Practica interpretării muzicii instrumentale baroce la intrumentele cu coarde

- Practica interpretării muzicii instrumentale baroce la intrumentele de suflat

- Stilistica interpretării muzicii instrumentale din perioada clasicismului

- Stilistica interpretării muzicii instrumentale romantice

- Repere interpretative în muzica instrumentală a secolului XX

- Repere interpretative în muzica instrumentală contemporană şi românească

- Organologie

- Stilistica interpretării instrumentale camerale

- Repere interpretative în acompaniamentul, pianistic instrumental

- Scriitură muzicală contemporană

- Promovarea creației compozitorilor clujeni

Interpretare canto

- Stilistica interpretării vocale în opera clasică

- Stilistica interpretării vocale în opera romantică

- Stilistica interpretării vocale în opera românească

- Stilistica interpretării vocale a liedului romantic

- Stilistica interpretării vocale a liedului modern şi românesc

- Repere interpretative în acompaniamentul pianistic al creaţiei de lied

- Repere interpretative în acompaniamentul pianistic al creaţiei de operă

 

 

4.1.2. În ceea ce priveşte tematica de cercetare/creație artistică, fiecare cadru didactic sau cercetător are libertatea de a alege tema de cercetare individuală sau de a se asocia cu parteneri din A.M.G.D. sau din afara universităţii pentru a participa la cercetări de anvergură menite să valorizeze competențele dobândite în activitatea de cercetare științifică/creație artistică.

4.2. Creşterea performanţei resurselor umane din activitatea de cercetare ştiinţifică/creație artistică

a.       Redefinirea statutului cercetătorului în universitate prin stimularea şi motivarea personalului de cercetare, pentru implicarea în realizarea unor acțiuni de performanță în folosul cercetării ştiinţifice de excelenţă;

b.       Crearea unui mediu atractiv de cercetare pentru tineri, prin stimularea lor încă din timpul studiilor prin diverse forme de premiere și recompensare. Atragerea tinerilor cu potențial creativ printr-o ofertă de cercetare accesibilă și cu aplicabilitate în practica artistică;

c.         asigurarea continuității participării profesorilor asociați, în limita posibilităților adiministrative ale instituției, la procesul de învățământ și de cercetare/creație artistică;

d.       Ridicarea nivelului de pregătire profesională a cadrelor didactice tinere din A.M.G.D. prin doctorate în co-tutelă și participarea la școli post-doctorale în alte universităţi din ţară şi străinătate, abordând teme prioritare de cercetare/creație artistică fundamentală şi aplicativă, pe bază de granturi/proiecte naţionale şi internaţionale obţinute prin competiţii;

e.        Încurajarea cadrelor didactice cu rezultate ştiinţifice remarcabile să participe la evaluarea granturilor/proiectelor naţionale şi internaţionale ca experţi C.N.C.S., A.F.C.N.

 4.3. Dezvoltarea infrastructurii de cercetare/creație artistică

a.        Realizarea, implementarea şi dezvoltarea în sistem informatic a unei Platforme de Cercetare/creație artistică on-line, care va monitoriza și centraliza produsele activității de cercetare științifică: articole publicate, cărți de specialitate, cursuri universitare, contracte, granturi, proiecte de cercetare, în scopul facilitării evaluării rezultatelor cercetării științifice/creație artistică la nivel de universitate;

b.      Asigurarea unei baze de documentare cât mai vaste, în special prin accesul la bazele de date internaționale și bibliotecile on-line recunoscute pentru calitatea materialelor deținute; îmbunătățirea fondului de carte a bibliotecii în domeniul specialităților existente în A.M.G.D. și dotarea acesteia cu abonamente anuale la reviste de specialitate din țară și străinătate;

c.         Asigurarea infrastructurii necesare cercetării ştiinţifice/creație artistică  prin achiziţionarea de echipamente specifice din surse proprii sau/și din contracte de cercetare, susținerea laboratoarelor și a platformelor existente, sprijinirea în continuare a școlii doctorale pentru a deveni un puternic pilon a cercetării științifice.

4.4. Diversificarea relaţiilor de parteneriat cu mediul academic, de afaceri și social la nivel naţional şi internaţional

a.         Identificarea nișelor de cercetare/creație artistică care sunt în concordanță cu tendințele internaționale, pe bază de studii, schimburi de experiență și proiecte comune cu instituții, organizații cu renume pe piața internațională;

b.       Stimularea cooperării internaționale cu organizații, universități, prin rețele de cercetare, care să asigure creșterea vizibilității rezultatelor cercetării A.M.G.D.;

c.         Promovarea de parteneriate cu autorităţile locale şi regionale pentru dezvoltarea de proiecte comune adresate mediului academic, economic şi social. Realizarea cu factorii decidenţi locali, cu asociaţii profesionale, a unor „incubatoare de afaceri”; realizarea de parteneriate strategice între A.M.G.D. și instituții și organizații de prestigiu cum ar fi: Guvernul României, Administrația Prezidențială, Casa Regală a României, fundații, bănci. Scopul este susținerea unor programe care vizează îmbunătățirea situației logistice și materiale ale A.M.G.D.

d.      Înlesnirea unei viziuni culturale comparative prin constituirea de rețele și comunități virtuale cu scopul de a a extindere numărul de videoconferințe internaționale și a implementa proiecte intensive interculturale tranfrontaliere

4.5. Perfecţionarea managementului proiectelor de cercetare/creație artistică

a.  Crearea unei  direcții în Departamentul de Relații Externe pentru accesarea și implementarea proiectelor care să urmărească:

a.        informarea privind competițiile periodice pentru obținerea finanțării pe bază de granturi/proiecte şi centralizarea propunerilor de grant/proiect elaborate de cadrele didactice şi cercetători din A.M.G.D. în scopul pregătirii lor pentru procesul de evaluare;

b.       organizarea unor activități de training pentru personalul academic și de cercetare;

c.        accesarea și implementarea proiectelor instituționale cu finanțare nerambursabilă;

d.       sprijinirea și consilierea personalului didactic și de cercetare din cadrul A.M.G.D.pentru accesarea de proiecte și implementarea eficientă a acestora.

b.  Orientarea cercetării științifice/creației artistice spre proiecte de cercetare în domeniile cunoașterii existente în A.M.G.D., avându-se în vedere competențele și performanțele dobândite, precum și stimularea inovării în acord cu cerințele societății pentru cunoaștere.

4.6. Valorificarea rezultatelor cercetării prin publicații și stimularea performanțelor academice

a.         Susținerea cercetărilor în domeniile identificate ca fiind specifice A.M.G.D. și care s-au distins prin rezultate recunoscute la nivel național și internațional;

b.      Continuarea organizării şi dezvoltarea unor manifestări ştiinţifice, reuniuni ştiinţifice periodice, conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale prin care să se realizeze diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice cu finalitate prin publicarea unor volume ale acestor manifestări indexate internațional;

c.        Organizarea unor dezbateri/seminarii/workshopuri și conferințe pe tematici interdisciplinare şi stabilirea unor domenii inter- şi multidisciplinare;

d.       Reacreditarea periodică a Editurii MediaMusica care să coordoneze și să promoveze (prin cotarea C.N.C.S. și indexarea internațională) revistele de cercetare existente în instituție, să realizeze parteneriate cu alte reviste de specialitate din țară și din străinătate, în scopul creșterii vizibilității A.M.G.D.

e.        Crearea unei rețele de distribuție prin abonamente a revistelor academice ale Universității, recunoscute național și internațional (Lucrări de muzicologie, TIC în domeniul muzical), în toate instituțiile cu interese de cunoaștere similare din sistemul educațional românesc, precum și din străinătate;

4.7. Finanţarea cercetării/creației artistice. Cercetarea științifică din A.M.G.D.va fi finanțată din:

a.        Fonduri proprii ale A.M.G.D. (alocarea unui procent din bugetul instituției activității de cercetare științifică);

b.       Resurse bazate pe granturi obținute în competițiile (C.N.C.S.) interne și internaționale (Erasmus+);

c.        Proiecte europene în baza Acordului de Parteneriat cu Comisia Europeană 2014- 2020;

d.       Prestări de servicii către instituții publice și companii private;

e.        Sponsorizări din partea mediului de afaceri și organizațiilor non-guvernamentale

Strategia prezentată desemnează liniile directoare ale activității de cercetare din Academia de Muzică Gheorghe Dima. Pentru realizarea scopurilor și a obiectivelor de cercetare se vor desfășura acțiuni concrete cu finalitate adecvată la nivelul fiecărei structuri de cercetare, avându-se în vedere termene de realizare, resursele necesare și responsabilități. Se vor efectua periodic (semestru/an universitar) analize de impact și de eficiență ale activității de cercetare și se vor stabili prognoze pentru desfășurarea acesteia la nivelul standardelor academice recunoscute la nivel național și internațional.

5.OBIECTIVE STRATEGICE PRIVIND RELAŢIILE INTERNAŢIONALE

5.1. Dezvoltarea pe paliere de activitate diferite a parteneriatelor externe pentru accentuarea vizibilităţii europene a A.M.G.D.;

5.2. Implementarea unor programe speciale de training lingvistic pentru tinerii profesori care intenționează să predea în cadrul programelor intenaționale

5.3. Modernizarea curriculară prin introducerea programelor de tip joint degree, în vederea dezvoltării de specializări multiple și abilități transferabile, în concordanță cu cerințele pieței internaționale

5.4. Introducerea dimensiunii  internaționale în procesele de predare-învățare prin stabilirea de legături cu furnizorii de materiale de cercetare și asigurarea accesului la baze de date și publicații internaționale

5.5. Utlizarea facilităților TIC pentru comunicarea internațională cu comunități academice de profil și accesul la publicații de prestigiu internațional

5.6. Extinderea relaţiilor internaţionale prin:

a.       Participarea la programele de cooperare europeană şi euro-atlantică;

b.      Continuarea procesului de afiliere la asociaţii academice internaţionale de prestigiu;

c.       Întărirea relaţiilor de cooperare existente cu instituţiile de învăţământ superior şi dezvoltarea unora noi;

d.      Întărirea relaţiilor de colaborare cu organizaţii de tip Fulbright, AUF, British Council, Institutul Cultural Francez, Institutul „Goethe”, Institutul „Cervantes”, Centrul Cultural Italian, sediile ICR de la Londra, Viena, Praga, Bruxelles, DAAD  

e.       continuarea aplicaţiilor Erasmus Plus prin promovarea cooperării şi interacţiunii inter-universitare (particularizări: încheierea de acorduri de parteneriat cu universităţi europene, utilizarea cadrului partenerial pentru realizarea de schimburi efective – mobilităţi ale studenţilor şi ale cadrelor didactice)

f.       amplificarea programelor de masterclass prin invitarea, pe cale interinstituţională sau directă, a unor specialişti din domeniu recunoscuţi pe plan internaţional;

g.      stimularea şi sprijinirea participării cercetătorilor proprii la manifestări organizate de  universităţi sau entităţi ştiinţifice din străinătate sau manifestări internaţionale de prestigiu organizate în ţară ( cu publicaţii  cotate C.N.C.S., evenimente catalogate după criteriile din grilele C.N.A.T.D.C.U. );

h.      Stimularea şi sprijinirea participării studenţilor la manifestări internaţionale – competiţii, academii de vară, master-class, proiecte muzicale sau de cercetare, simpozioane

5.3.Dinamizarea comunicării interne între toate nivelele și structurile instituției

a. Încurajarea dialogului între structuri, atât pe verticală, cât și pe orizontală, stimularea muncii în echipă și promovarea unui management participativ;

b. Promovarea principiului transparenței în procesul decizional la nivelul fiecărei structuri;

c. Dezvoltarea unui climat de colegialitate în cadrul instituției și aplicarea principiului de egalitate a șanselor;

d. Creșterea gradului de identificare a angajaților (atât cadre didactice, cât și personal administrativ) și a studenților cu instituția, prin promovarea internă a misiunii, viziunii și valorilor A.M.G.D.;

e. Generalizarea utilizării adresei de e-mail oficiale în comunicarea electronică a tuturor angajaților și studenților;

f .Cunoașterea și respectarea în elaborarea tuturor materialelor didactice și de promovare a elementelor de identificare grafică ale universității de către toți angajații.

5.4. Eficientizarea comunicării externe

a. Îmbunătățirea comunicării externe prin actualizarea permanentă a site-ului universității cu informații relevante, inclusiv în limbi de circulație internațională;

b. Promovarea unei relații deschise și transparente cu mass-media;

c. Dezvoltarea unor relații de parteneriat cu reprezentanții din mediul economic și administrația publică locală și implicarea acestora în procesul de planificare strategică;

d. Expedierea revistelor electronice  ale instituției către toți partenerii și colaboratorii.

f. Dezvoltarea serviciilor de marketing academic și științific prin demararea acțiunilor de reconstrucție a brandului instituțional și paginilor web cu caracter promoțional, dezvoltarea pachetelor protocolare și refacerea pliantelor cu oferta educațională în limbi de circulație internațională.

 

6. OBIECTIVE STRATEGICE PRIVIND MANAGEMENTUL  RESURSEI UMANE

 

6.1. Structura A.M.G.D.  este diferenţiată pe cele două dimensiuni ale activităţii universitare, şi anume, activitatea academică şi cea administrativă.

6.2. Conducerea academică elaborează şi evaluează politicile şi strategiile de dezvoltare ale instituţiei, stabileşte şi urmăreşte obiectivele specifice privind structura şi conţinutul programelor de studiu, liniile generale de dezvoltare ale cercetării ştiinţifice, politicile relaţiilor cu mediul socio-economic, politica relaţiilor internaţionale. În domeniul resurselor umane se vor avea în vedere următoarele:

a.    Recrutarea. şi promovarea personalului, folosirea personalului didactic asociat, formarea cadrelor tinere, avându-se în vedere domeniul de competenţă precum şi respectarea standardelor profesionale impuse  legislativ  în  domeniul respectiv.

b.   În probleme de resurse umane A.M.G.D. promovează strategia de recrutare a tinerilor cu aptitudini pedagogice şi de cercetare care apoi să fie integraţi într-un sistem coerent de perfecţionare (doctorat sau stagii în străinătate) pentru a deveni în viitor cadre competente ale instituției.

c.    Promovarea cu prioritate a tinerilor cercetători ştiinţifici cu performanţe în domeniile de profil, în spiritul politicii de întinerire a personalului didactic al A.M.G.D.

 

      6.2.1. Obiectivele strategice ale managementului academic vizează următoarele aspecte:

a.       Evaluarea cât mai corectă a performanţelor profesionale şi de cercetare ştiinţifică (C.N.C.S., C.N.A.T.D.C.U.) ceea ce va permite implementarea unui sistem adecvat motivaţional;

b.      Dezvoltarea abilităţilor manageriale ale conducătorilor academici, asigurându-se un echilibru între dimensiunea structurală (ierarhie, buget, programe, control) şi dimensiunea decizională în raport cu resursele umane;

c.       Analizarea şi adaptarea structurilor şi programelor de studiu la necesităţile vizând organizarea eficientă a sistemului de învăţământ;

d.      Elaborarea unei politici de cadre axate pe promovarea valorii, a excelenței, a atașamentului și loialității față de instituții;

e.        Elaborarea unor fișe de post explicite și pentru cadrele didactice;

f.        introducerea în cotract a clauzei de fidelitate pentru angajații instituției;

g.       Creșterea numărului de cadre didactice titulare având în vedere faptul că în prezent numărul posturilor vacante este procentual crescut;

h.       Sprijinirea în continuare a susținerii de către cadrele didactice titulare a tezei de abilitare pentru a putea accede la titlul de conducător de doctorat în cadrul IOSUD;

i.         Optimizarea structurii pe funcții didactice în sensul echilibrării posturilor de asistent, lector, respectiv conferențiar, profesor.

j.         Elaborarea unor strategii de atragere a unor profesori asociați, personalități marcante, în vederea asigurării calității în procesul de învățământ.

 

6.3. Managementul administrativ este responsabil de organizarea şi funcţionarea serviciilor administrative universitare, de gestionarea resurselor existente şi atragerea de noi fonduri, de gestiunea personalului şi administrarea patrimoniului universităţii. Conducerea administrativă este responsabilă de modalităţile de atingere a obiectivelor sub aspect administrativ / financiar având competenţele necesare.

     6.3.1. Îmbunătățirea continuă a performanțelor resurselor umane

a.       Optimizarea procesului de recrutare și selecție, deschis la nivel național și internațional, în vederea atragerii de personal didactic, didactic auxiliar și de cercetare și personal administrativ de înaltă calitate;

b.       Elaborarea și implementarea unui sistem de management al performanței (stimulare, monitorizare, control, evaluare, recompensare, îmbunătățire);

c.       Evaluarea anuală a performanțelor individuale ale personalului didactic și de cercetare; implementarea unui system integrat de evaluare a performanțelor academice și științifice;

d.      Evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale personalului didactic auxiliar și administrativ;

e.       Instruirea continuă a personalului didactic și de cercetare: organizarea de ateliere de formare, cursuri de perfecționare didactică și de cercetare, cursuri de limbi străine;

f.       Pregătirea și dezvoltarea profesională permanentă a personalului didactic, didactic auxiliar și administrativ prin participarea periodică la programe de instruire pe domeniul de competență;

6.4. Administraţia va fi implicată în susţinerea atragerii de resurse financiare complementare, împreună cu gospodărirea eficientă a resurselor existente umane, vor identifica modalităţi pentru cointeresarea materială a personalului, în gospodărirea eficientă a resurselor şi adeziunea conştientă a personalului din administraţie la politica universitară.

 

7. OBIECTIVE STRATEGICE PRIVIND INFRASTRUCTURA DIDACTICĂ ȘI DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ/ CREAŢIE ARTISTICĂ

 

7.1. A.M.G.D.  dispune de spaţii de învăţământ, cercetare ştiinţifică/ creaţie artistică în stadiu de închiriere,  pe viitor se va asigura cadrul necesar pentru dezvoltarea infrastructurii A.M.G.D. prin îmbunătăţirea si diversificarea bazei materiale, astfel încât să se creeze condiţii adecvate de studiu si de cercetare pentru studenţi si cadrele didactice;

7.2. Obiectivele  referitoare la îmbunătăţirea bazei materiale care vor fi susţinute în perioada următoare vor fi:

a. gestionarea bazei  materiale existente şi finalizarea amenajării căminelor de studenţi;

b. dotarea facultăţilor, departamentelor şi serviciilor cu infrastructura necesară desfăşurării prosesului didactic; dotarea în continuare cu instrumente și accesorii, lucrări muzicale, partituri, reviste de specialitate, în funcție de necesitățile actuale;

c. participarea la achiziţionarea de surse bibliografice tipărite şi pe suport electronic, printr-o strânsă colaborare cu Biblioteca Centrală Universitară;

7.3. A.M.G.D. va susţine toate măsurile necesare pentru găsirea de surse de finanţare pentru lărgirea bazei materiale destinate activităţilor de cercetare şi a celor didactice.  

7.4. Construirea unui nou sediu A.M.G.D. reprezintă  o prioritate strategică, realizarea de parteneriate cu Administraţia Locală, cu parteneri economici şi cu organizaţii capabile a contribui la susţinerea financiară a  construcţiei sediului instituţiei împreună cu M.E.N.C.S.va fi urmărită în mod constant. În acest sens se va urmării:

a.         Finalizarea litigiului privind terenul de pe strada Bucium (20.071 mp), întăbularea și obținerea autorizației de construcție pentru un campus universitar în parteneriat cu mediul privat;

b.         Construirea noului sediu  A.M.G.D. pe bulevardul 21 decembrie în “Centrul Cultural Transilvania” în urma atribuirii terenului de către Consiliul local Cluj, proiect realizabil cu fonduri europene – termen estimativ 5 ani;

c.         Sala studio, reabilitată cu acustică bună și cu un studio acustic tehnologizat și dotat cu aparatură de ultimă generație poate deveni, prin profesioniștii formați la A.M.G.D., un centru de primă mărime pe toată zona Transilvaniei și nu numai a ceea ce înseamnă un studio de imprimări, management și consiliere artistică. Situată în centrul Clujului, Sala Studio, cu o capacitate de 200 de locuri, va rămâne un suport de echilibru și vizibilitate pentru A.M.G.D;

d.         Menținerea parteneriatului cu U.B.B. la nivelul rectoratelor cât și cu toate universitățile din cadrul Consorțiului Universităților Clujene.

 

8. OBIECTIVE STRATEGICE PRIVIND FINANŢAREA

8.1. Finanţarea în cadrul instituţiilor de învăţământ superior se realizează în contextul autonomiei universitare şi se concretizează în dreptul acestora de a-şi gestiona, potrivit legii, fondurile alocate de la buget, sau provenite din alte surse, potrivit criteriilor stabilite de comun acord cu M.E.C.T.S. (respectiv UEFISCDI).

8.2. Strategia financiară a instituţiei se raporteză la un buget unic care, la partea de venituri, cuprinde:

a.       Finanţarea de bază: în condiţiile finanţării globale şi a resurselor limitate, A.M.G.D.  are în vedere reorganizarea procesului de învăţământ, a curriculelor, a cercetării şi administraţiei în vederea reducerii cheltuielilor şi optimizării costurilor precum şi întărirea rolului cercetării în realizarea de venituri suplimentare. Finanţarea de bază se va realiza de la buget în baza contractului instituţional;

b.      Finanţarea complementară, pentru susţinerea unei activităţi de pregătire didactică şi de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică, compatibile cu obiectivele propuse de academie.

8.3. Insuficienţa finanţării de la bugetul de stat impune identificarea şi valorificarea resurselor extrabugetare, completarea prin efort propriu a necesarului de fonduri. În acest scop, se vor avea în vedere următoarele elemente:

           8.3.1. Optimizarea costurilor

a.       Resursele financiare extrabugetare vor reveni sub-entităților organizaționale prin activitatea cărora acestea au fost realizate, universitatea reținând un anumit procent pentru cheltuielile administrative la nivel central;

b.      Sponsorizările și donațiile revin în totalitate entităților care le-au obținut și cărora le sunt destinate;

c.        Investițiile realizate trebuie să producă valoare adăugată atât la nivel de grup care face investiția, cât și la nivel de facultate și mai ales trebuie să fie în concordanță cu strategiile de dezvoltare acordate între facultăți și conducerea universității;

d.      Structurile care realizează activități de cercetare conform direcțiilor de calitate stabilite și centrează activitatea didactică către student, susținând în același timp creșterea calității activităților realizate vor avea prioritate financiară.

8.3.2. Creșterea veniturilor și diversificarea surselor de venit

a.       Securitizarea finanțării din surse bugetare prin asigurarea ocupării locurilor bugetate și îndeplinirea standardelor de excelență solicitate de ministerul de resort;

b.      Creșterea veniturilor din taxele de studii și alte taxe, atât prin atragerea unui număr mai mare de studenți, cât și prin asigurarea unui nivel satisfăcător de colectare a taxelor; fundamentarea taxelor de studii la nivelul costurilor de școlarizare;

c.       Creșterea contribuției la veniturile totale a veniturilor din cercetare (proiecte de cercetare finanțate în competiții naționale și internaționale și din fonduri private;

d.      Accesarea de fonduri structurale prin consolidarea și profesionalizarea unor echipe de elaborare, implementare, monitorizare a proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă;

e.       Prestarea de servicii profesionale către comunitate: formare și dezvoltare profesională continuă, programe de instruire pentru activități artistice și autoritățile locale;

f.       Atragerea de fonduri din sponsorizări și donații din mediul economic.

 

9. OBIECTIVE STRATEGICE PRIVIND INFORMAŢIA, DOCUMENTAREA ȘI    BIBLIOTECA

9.1. În A.M.G.D.  reţeaua de comunicaţie  acoperă majoritatea compartimentelor, departamentelor şi serviciilor academice şi administrative. Pagina web cuprinde, alături de informaţii referitoare la activităţile din instituţie, o platformă e-learning destinată programelor ce se desfăşoară prin învăţământ la distanţă, o aplicaţie multimedia D.I.M.A. precum şi pagini web conexe destinate editurii MediaMusica, revistelor Lucrări de Muzicologie şi Tehnologii Informatice şi de Comunicaţie în domeniul muzical.

9.2. Pentru dezvoltarea capacităţii de informare în A.M.G.D.  se va urmări:

a.      Realizarea materialelor de prezentare (broșuri, pliante, CD-uri de prezentare, afișe etc.) atât în limba română, cât și în limba engleză;

b.      Îmbunătățirea prezenței pe Internet a A.M.G.D. prin actualizarea permanentă cu informații relevante și prin acordarea unei atenții deosebite secțiunii didactice a site-ului, atât în limba română, cât și în limba engleză;

c.      Acțiuni de marketing direct în liceele din județele aflate în aria de interes a A.M.G.D.;

d.      Organizarea de evenimente dedicate publicului țintă (școli de vară pentru elevi, ziua porților deschise, conferințe, prelegeri, traininguri, workshop-uri etc.);

e.      Acțiuni de comunicare cu presa (conferințe și comunicate de presă, acordarea de interviuri, răspunsul la solicitările de informații);

f.        Prezența în mediile vizuale (emisiuni studențești);

g.        Valorificarea oportunităților de comunicare prin intermediul instrumentelor online (Facebook, Twitter, YouTube etc.);

h.      Întărirea prezenței în viața comunității prin transpunerea evenimentelor din calendarul universitar în acțiuni de interes pentru cetățeni (ceremonii de deschidere/închidere a anului universitar, târguri și expoziții, ceremonii DHC etc.);

i.        Sprijinirea și diseminarea către comunitate a acțiunilor desfășurate de asociațiile studențești;

j.        Organizarea de evenimente împreună cu instituțiile culturale partenere;

k.      Participarea la târgurile și expozițiile de ofertă educațională, la nivel național și internațional;

l.        Dezvoltarea relației cu alumni;

m.    Intensificarea eforturilor de poziționare a universității în concordanță cu misiunea, viziunea și valorile asumate;

n.      Revizuirea manualului de identitate vizuală a universității în conformitate cu tendințele actuale;

o.      Folosirea însemnelor de identificare vizuală ale universității pe toate materialele de promovare și la toate evenimentele organizate;

9.3. Biblioteca A.M.G.D.  urmăreşte realizarea următoarelor obiective:

a. încheierea de parteneriate cu instituţii academic similare din ţară şi străinătate în vederea realizării de schimburi de carte şi publicaţii periodice ;

b. achiziţionarea de licenţe de acces în bazele de date ON- LINE,

c. sprirea numărului de abonamente la publicaţii periodice naţionale şi internaţionale.

9.4. Îmbunătățirea  mangementului administrativ  prin:

a.        asigurarea unor servicii juridice și contabile de performanță pentru profilul în care Academia își desfășoară activitatea.

b.       reevaluarea sarcinilor de serviciu a personalului administrativ în funcție de dezvoltarea, necesitățile și activitățile A.M.G.D.

c.       obținerea acordului de folosință, pe bază de parteneriat cu UBB, a unui bazin de înot pentru studenții A.M.G.D.

d.       menținerea și îmbunătățirea unui sistem de audit intern care să urmărească activitatea și dezvoltarea tuturor structurilor.

e.        acordarea titlurilor de Doctor Honoris Causa unor personalități marcante ale culturii și învățământului pedagogic artistric românesc și universal

 

 

Rector

Prof.univ.dr. Vasile Jucan