Prima Pagina / Creaţie şi cercetare / Cercetare / Formare şi dezvoltare profesională continuă

Formare şi dezvoltare profesională continuă

În anul universitar 2016-2017 se organizează următoarele cursuri de perfecţionare și cursuri postuniversitare: Maestru sunet, Cântăreț, Referent de specialitate așezământ cultural / Management artistic, Dirijat, Canto, Instrumente, Ilustrator muzical. Dosarele de înscriere se pot depune pe tot parcursul anului universitar. Pentru detalii, telefon 0264 591241 int. 195

 

FORMAREA şi DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ reprezintă o preocupare importantă în dezvoltarea personalităţii, ce se realizează prin activităţi educative desfăşurate de-a lungul vieţii (lifelong learning) cu scopul de a spori cunoştinţele, aptitudinile şi competenţele profesionale.

Dezvoltarea unui cadru flexibil şi transparent de formare continuă, bazat pe competenţe, va permite persoanelor să dobândească competenţele necesare accesului pe piaţa muncii, dar şi actualizarea şi perfecţionarea competenţelor, prin formare ulterioară, pentru a răspunde exigenţelor specifice locului de muncă sau pentru a se recalifica într-un nou sector ocupaţional.

Academia de Muzică „Gh. Dima" Cluj-Napoca, prin Centrul de Cercetare, Formare şi Dezvoltare Profesională organizează următoarele cursuri de formare și dezvoltare profesională:

- Cursuri de perfecționare  acreditate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi CNFPA (Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor):

Referent de specialitate aşezământ cultural

Maestru sunet

Cântăreţ

- Cursuri postuniversitare ce vizează actualizarea/dezvoltarea/perfecționarea unor competențe din calificările universitare din domeniul muzical, cursuri avizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

În conformitate cu prevederile legale (OM nr.3163/1 februarie 2012), în programele portuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă organizate de Academia de Muzică  „Gheorghe Dima”,  se utilizează sistemul de credite transferabile pentru următoarele cursuri:

Management artistic -15 credite

Dirijat -12 credite

Instrumente – 10 credite

Canto -10 credite

Ilustrator muzical -10 credite

 

CUM SE ORGANIZEAZĂ
Cursurile sunt structurate pe discipline, ce îmbină pregătirea teoretică cu cea practică, în forma faţă în faţă şi on-line. Pentru obţinerea Certificatului de Absolvire eliberat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi CNFPA, participanţii vor susţine un examen de absolvire ce va consta într-un test grilă, pentru verificarea cunoştinţelor teoretice şi susţinerea unui proiect pregătit pe parcursul perioadelor de studiu, în baza cunoştinţelor şi a feed-back-ului primit în cadrul disciplinelor.

Pentru un program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă se va elibera un certificat de atestare a competențelor profesionale, însoțit de un supliment descriptiv al programului (conform OM.nr.5370/21 august 2012) în urma susținerii unui examen în care se verifică capacitatea de a aplica practic competențele dobândite în programul postuniversitar.

 

TIPUL PROGRAMELOR DE FORMARE
Cursuri de perfecţionare
Cursuri de formare și dezvoltare profesională

 

TEHNOLOGII EDUCAŢIONALE
Suporturile de curs aferente disciplinelor teoretice, precum şi orarul cursurilor pot fi achiziţionate de la Secretariatul CCFDP.  Pe lângă acestea, cursanţilor le sunt oferite materiale auxiliare:
- CD-uri ce conţin suporturile de curs
- materiale bibliografice

 

CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

Pentru înscrierea la cursurile de formare profesională/perfecționare participanţii trebuie să fie absolvenţi a formei de învăţământ liceal, cu Diplomă de Bacalaureat (conf. Legii Educației nr.1/2011) și să achite taxa aferentă cursului.

Pentru înscrierea la cursurile postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă participanţii trebuie să fie absolvenţi care au finalizat cu diploma cel puțin studiile universitare de licență și să achite taxa aferentă cursului.

 

enlightenedCursuri postuniversitare - pentru detalii click aici

enlightenedCursuri de perfecționare  - pentru detalii click aici