Prima Pagina / Admitere / Master / Acte necesare

Acte necesare

 

Înscrierea candidaţilor se face la secretariatele facultăţilor, pe baza unui dosar plic, ce va cuprinde:

fişă-tip de înscriere - care se primeşte de la secretariatele facultăţilor - completată şi semnată de către candidat;

- fişa de repertoriu. Fişa va cuprinde lucrările studiate în cei patru ani de studii universitare de licenţă şi va fi semnată de către profesorul de specialitate. Fişa nu se referă la lucrările prezentate în concurs. Acestea sunt menţionate în fişa-tip (care se primeşte la secretariat) - completată şi semnată de către candidat (doar Facultatea de Interpretare Muzicală);

- proiect (Facultatea de Interpretare Muzicală, Facultatea Teoretică - specializările: Compoziţie, Muzicologie, Dirijat)

- curriculum profesional;

- diploma de bacalaureat, sau diploma echivalentă cu aceasta şi foaia matricolă;

- diploma de licenţă (în original) sau adeverinţa de licenţă pentru absolvenţii promoţiei 2013 sau copie legalizată după diploma de licenţă pentru cei înscrişi la o altă specializare şi foaia matricolă;

- certificat de naştere în fotocopie (xerox);

- certificat de căsătorie în fotocopie (xerox), dacă este cazul;

- adeverinţă medicală tip eliberată de medicul de familie;

- patru fotografii 3/4 (tip buletin de identitate, color);

- chitanţa care să ateste plata taxei de admitere în valoare de 150 RON (care se achită la casieria Academiei de Muzică). Taxa nu se returnează sub nici un motiv;*

 

Înscrierea candidaţilor este condiţionată de obţinerea mediei minime 7 (şapte) la examenul de licenţă.

La înscriere candidaţii vor avea asupra lor un act de identitate (carte de identitate, paşaport).

 

*  Sunt scutiţi de plata taxei de admitere: copiii personalului didactic în activitate, copiii personalului auxiliar şi administrativ al Academiei de Muzică "Gheorghe Dima", copiii orfani de ambii părinţi şi cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial.

 

 

Candidaţii care au obţinut media generală minimă – 7 (şapte) – şi nu se încadrează în limita locurilor bugetate, pot solicita în scris înmatriculare în regim cu taxă, în limita capacităţii de şcolarizare a programului de studiu.

Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată, pentru ciclul de studii universitare de masterat.

În vederea înmatriculării, candidaţii admisi pe locurile finanţate de la buget au obligaţia să depună până la data stabilită de către Decanatul Facultăţii, diploma de licenţă în original la secretariatul facultăţii. Neprezentarea diplomei în original în termenul stabilit atrage neînmatricularea în Academia de Muzică „Gheorghe Dima”.